Analizowanie wykresów

gwarancje ubezpieczeniowe

 
shutterstock_620556455.jpg

Gwarancje ubezpieczeniowe

Dlaczego warto

Chronią Twoje interesy równie skutecznie jak zabezpieczenia w gotówce. Firma zachowuje płynność finansową, możliwości pozyskiwania kontraktów i zleceń oraz rozwoju działania.

Chronią interesy Twoich kontrahentów niczym zabezpieczenia w gotówce. Dzięki płynności finansowej mogą oni dalej rozwijać biznes. Z gwarancją ubezpieczeniową zyskujecie kolejną płaszczyznę współpracy i zaufanie.

Dla kogo

Gwarancje ubezpieczeniowe są instrumentem stosowanym najczęściej w:

  • branży budowlanej,

  • branży informatycznej,

  • przy dostawach towarów i usług dla administracji rządowej i samorządowej,

  • Można je jednak także stosować w innych branżach

Funkcje gwarancji ubezpieczeniowych

Płynnościowa – dla zlecającego wystawienie gwarancji. Unika on blokady środków w postaci kaucji gwarancyjnych i oszczędza na kosztach finansowania. Koszty gwarancji są zwykle wielokrotnie niższe od kosztów innych sposobów finansowania przedsiębiorstw.

Ubezpieczeniowa – dla przedsiębiorstwa, na rzecz którego gwarancja została wystawiona. Zyskuje pewność, że zawarty kontrakt, zostanie wykonany właściwie, a kontrahent dotrzyma obietnic. Jeśli kontrahent nie wywiąże się z umowy lub uczyni to w niewłaściwy sposób, przyjmujący gwarancję ma prawo do otrzymania sumy gwarancyjnej.

 
shutterstock_1289761510.jpg

Gwarancja przetargowa (wadium)

 

Dla kogo

Firm pozyskujących zlecenia w drodze przetargów. To jedna z form przewidzianych przez prawo do wniesienia wadium – zastępuje wadium wnoszone w pieniądzu.

Dlaczego warto

Rolą gwarancji przetargowej wadium jest zabezpieczenie roszczeń zamawiającego (na wypadek, gdy wybrany wykonawca nie przystąpi do podpisania umowy na warunkach złożonej oferty). Zabezpieczenie trwa zwykle do 90 dni i wygasa po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

 
shutterstock_240116830.jpg

Gwarancja zwrotu zaliczki

 

Dla kogo

Stosowana, gdy inwestor finansuje wykonanie umowy poprzez wypłacanie zaliczki.

Dlaczego warto

Gwarancja stanowi ochronę interesów inwestora na wypadek, gdyby wykonawca wykorzystał zaliczkę w sposób niezgodny z umową, nie rozliczył się z niej lub też nie zwrócił pobranej zaliczki w terminie określonym w kontrakcie.

Gwarancja należytego wykonania kontraktu

 

Dla kogo

Najczęściej występuje o nią zleceniobiorca zobligowany do przedłożenia zabezpieczenia właściwego wykonania zobowiązań umownych, np. niewykonania kontraktu w terminie, niezachowania parametrów jakościowych.

Dlaczego warto

Gwarancja należytego wykonania jest powszechnie akceptowalną formą zabezpieczenia roszczeń pomiędzy zleceniodawcą, a wykonawcą. Stanowi wypełnienie nałożonego obowiązku lub dodatkowy atut zleceniobiorcy we współpracy z kontrahentem.

 
shutterstock_1482960251.jpg

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek

 

Dla kogo

Dla przedsiębiorców gwarantujących jakość wykonanych prac oraz ponoszących odpowiedzialność za ewentualne wady i usterki realizowanego kontraktu.

Dlaczego warto

Gwarancja terminowego usunięcia wad i usterek zapewnia wypłatę określonej kwoty, w przypadku jeśli wykonawca kontraktu nie usunie wad i usterek. To jedna z akceptowanych form zabezpieczenia wykonania zobowiązań umownych. Ma na celu ochronę roszczeń z tytułu nie usunięcia lub niewłaściwego usunięcia wad i usterek powstałych po realizacji kontraktu.

 

Nie blokuj środków finansowych i linii kredytowych – korzystaj z gwarancji ubezpieczeniowych.

 
shutterstock_766004125.jpg