Rewolucyjne zmiany w prawie zamówień publicznych1 stycznia 2021 roku weszła w życie zupełnie nowa ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 (przyjęta przez senat 26 września 2019 roku). Polacy mieli zatem wiele czasu na zapoznanie się z nowymi przepisami i przygotowanie do zmian, które w pewnych kwestiach są znaczące.

Aż 623 artykuły regulują zasady dotyczące zamówień publicznych. Porównując z dotychczas obowiązującymi regulacjami, nowe przepisy mają na celu usprawnienie procesu zakupowego, zachęcenie większej liczby przedsiębiorstw do udziału w przetargach oraz zwiększenie efektywności działania systemu. Warto podkreślić, że zmiany dotyczą postępowań wszczętych po 1 stycznia 2021 – prawo nie działa wstecz.


Prezentujemy kilka wybranych, ważnych zmian:


1. Elektronizacja zamówień krajowych.

W postępowaniach wszczętych po 1 stycznia 2021 obowiązuje pełna elektronizacja składanych ofert. Forma elektroniczna ma usprawnić przebieg postępowania, nie ma również konieczności gromadzenia i archiwizowania dokumentacji papierowej.

- Akceptowane będą następujące rodzaje podpisów:

podpis kwalifikowany,

podpis osobisty,

podpis profilem zaufanym.

- Brak możliwości składania ofert w formie papierowej - taka forma skutkować będzie odrzuceniem oferty.


2. Zwrot ku wykonawcy.

- W nowych przepisach wyszczególniono obowiązkowe postanowienia umowne chroniące interes wykonawcy oraz zakazano stosowania klauzul abuzywnych.

- Wprowadzono obowiązek stosowania zaliczek w przypadku umów trwających powyżej 12 miesięcy.


3. Łatwiejsze odwołania.

- Wskazanie jednego sądu ds. zamówień publicznych.

- Obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie wydane przez KIO (Krajową Izbę Odwoławczą).

- Dłuższy termin na wniesienie skargi do sądu - 14 dni.


4. Niższe zabezpieczenia.

- Nowe maksymalne wysokości wadiów tj. 1,5% wartości zamówienia przy zamówieniach krajowych i 3% wartości zamówienia przy zamówieniach w progach unijnych.

- Szybszy zwrot wadium.

- Zmniejszenie wymaganej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 5%. Wyjątek stanowić będą zamówienia charakteryzujące się wyższym ryzkiem, opisane w stosowych dokumentach zamówienia - tutaj pozostanie 10%.


5. Nasze działania.

- Elektronizacja pozwoli na ograniczenie dokumentacji papierowej oraz usprawni proces pozyskiwania gwarancji.

- Skróci się czas potrzebny na przygotowanie gwarancji wadialnej dzięki eliminacji konieczności fizycznego dostarczenia dokumentu. Pozwoli to firmom decydować się na udział w danym przetargu nawet w ostatniej chwili.Agata Tomas, broker ubezpieczeniowy, ekspert ds. ubezpieczeń finansowych