Jak obniżyć koszt ubezpieczenia floty?Koszt ubezpieczenia floty pojazdów firmowych jest w niektórych branżach znaczącą pozycją kosztową. Kluczem do minimalizacji kosztu ubezpieczenia floty jest ograniczenie szkodowości. Najpopularniejszym wskaźnikiem pozwalającym ubezpieczycielom określić jakość ryzyka komunikacyjnego jest  współczynnik szkodowości. Jest to iloraz wypłaconych odszkodowań skorygowanych o zawiązane rezerwy (in plus) oraz uzyskane regresy (in minus) i wysokości zapłaconej przez Klienta składki. Szkodowość, obok charakterystyki ilościowej i jakościowej floty, jest najważniejszym czynnikiem mającym wpływ na cenę ubezpieczenia. Do kalkulacji wysokości składki ubezpieczyciele biorą pod uwagę zwykle szkodowość za okres ostatnich 3 lat.

Gdy współczynnik szkodowości jest niższy niż 40-50%, ubezpieczyciele relatywnie chętnie ubezpieczą flotę na kolejny okres, oferując relatywnie atrakcyjne stawki. Jeżeli współczynnik szkodowości przekracza 80% należy spodziewać się podwyżki stawek ubezpieczenia. Ograniczenie współczynnika szkodowości leży zatem w najlepszym interesie przedsiębiorstwa. Oczywiście w praktyce, szczególnie w przypadku przedsiębiorstw użytkujących duże floty pojazdów, trudno jest całkowicie wyeliminować ryzyko powstawania szkód komunikacyjnych. Natomiast można je znacząco ograniczyć poprzez przygotowanie i wprowadzenie programu ograniczenia szkodowości, w praktyce ubezpieczeniowej nazywanego programem naprawczym. Istotnymi elementami programu naprawczego są analiza szkodowości, identyfikacja obszarów wymagających poprawy oraz propozycje działań w zakresie wprowadzenia lub modyfikacji polityki flotowej przedsiębiorstwa.

Przemyślana i spójna polityka flotowa obejmuje pełny zakres procedur związanych z użytkowaniem pojazdów firmowych. Pełna polityka flotowa powinna określać między innymi:

– zasady doboru pojazdów służbowych dla poszczególnych grup pracowników

– zasady użytkowania pojazdów służbowych, w tym zasady odpowiedzialności za pojazd i wyrządzone szkody (np. system nadzoru, system kar, itp.)

– zasady bezpieczeństwa

Zwykle poprzez wprowadzenie programu naprawczego udaje się znacząco ograniczyć szkodowość, a przez to także wysokość kosztów składek ubezpieczeń komunikacyjnych. Niektórzy ubezpieczyciele premiują już samą próbę uregulowania lub modyfikacji zasad korzystania z pojazdów służbowych jako przejaw świadomej kontroli ryzyka.

Nasza Spółka może pochwalić się znaczącymi sukcesami na polu obniżania kosztów ubezpieczeń komunikacyjnych. Zapraszamy do kontaktu i spotkania.