Dokumenty wymagane do wystawienia gwarancji w ramach limitu gwarancyjnego.


Poniższy post prezentuje wymagania formalne i dokumentowe ubezpieczycieli, w zależności od rodzaju wystawianej gwarancji. W zamyśle to krótka, dedykowana dla praktyków instrukcja obsługi limitu na gwarancyjne ubezpieczeniowe. Post prezentuje w pigułce jakie dokumenty należy przedstawić, aby wystawić gwarancję w ramach funkcjonującego limitu.

Fakt posiadania limitu na gwarancje ubezpieczeniowe znacznie upraszcza i przyśpiesza proces wystawienia gwarancji. Nie jest wtedy wymagane podpisanie kolejnych weksli lub podpisanie umów zabezpieczenia. Raz złożone weksle lub każde inne zabezpieczenie obowiązuje dla wszystkich gwarancji wystawianych w ramach limitu.

Dokumentacja potrzebna do wystawienia gwarancji ubezpieczeniowej do konkretnego przetargu lub umowy wykonawczej w ramach posiadanego firmę limitu na gwarancje ubezpieczeniowe różni się w zależności od rodzaju konkretnej gwarancji ubezpieczeniowej. Poniżej skrócona lista wymaganych dokumentów:

1. Gwarancje wadialne:

·  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ lub link do SIWZ)

· Wniosek o wydanie gwarancji (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)

2Gwarancje należytego wykonania kontraktu (NWK) lub należytego wykonania umowy (NWK + UWiU)

· Draft umowy z Zamawiającym lub podpisaną umowę

· Wniosek o wydanie gwarancji ubezpieczeniowej (podpisany skan, oryginiał do przesłania pocztą)

· Informacja o wyborze oferty (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)

· SIWZ (gdy kontrakt uzyskano w ramach przetargu)

· Oświadczenie Zamawiającego o realizacji kontraktu (gdy od daty podpisania umowy do daty wystawienia gwarancji minęło ponad 30 dni)

Ważne: Zasadą jest, że gwarancje należytego wykonania kontraktu lub należytego wykonania umowy można wystawić do 30 dni po podpisaniu umowy z zamawiającym. Niektórzy ubezpieczyciele dopuszczają możliwość wystawienia gwarancji po tym terminie, jednak wtedy obowiązkowo należy dodatkowo dostarczyć Oświadczenie Zamawiającego o przebiegu kontraktu.

3. Gwarancje UWiU

· Bezusterkowy protokół odbioru

· Umowa z Zamawiającym (podpisana)

· Wniosek o wydanie gwarancji UWiU

4. Monitoring limitu – dokumenty do aktualizacji co 3 miesiące

· Zaświadczenie o niezaleganiu ZUS i US

· Kwartalne dane finansowe (F01 lub bilans + r-k zysków i strat)

· Opinie bankowe

Ważne: Zasadą jest, że w momencie wystawienia gwarancji w ramach limitu Ubezpieczyciel musi posiadać aktualne (nie starsze niż 3 miesiące) zaświadczenia ZUS i US oraz opinie bankowe.